Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia w SGH : Zespół pełnomocnika
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia w SGH
 

 Zespół pełnomocnika

 
​  

Dr hab. Ewa Chmielecka, prof. ndzw. SGH została powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora SGH ds. Zarządzania Jakością Kształcenia w kwietniu 2017 roku.

W latach 2013-2018 była kierownikiem Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w IGS KES. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce edukacyjnej i filozofii nauki. Jest autorką ok. 150 publikacji: książek i artykułów poświęconych tym zagadnieniom.

Jest ekspertem krajowym i międzynarodowym w obszarze polityki edukacyjnej. W szczególności zajmuje się problematyką zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, systemami i organizacją edukacji wyższej, w tym ramami kwalifikacji i uczeniem się przez całe życie. Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych związanych z tą tematyką. W latach 2006 – 2010 kierowała zespołem roboczym ds. ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego powołanym przez MNiSzW; zaś w latach 2010-2017 pracowała w zespole Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych uczestnicząc m.in. w przygotowaniu polskiego Raportu Referencyjnego i Raportu Samopotwierdzenia dla szkolnictwa wyższego. Jest współautorem deskryptorów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz deskryptorów obszarowych dla nauk społecznych i humanistycznych.  W latach 2011-2014 była kierownikiem zespołu polskiego projektu IBAR (“Identifying barriers in  promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance At institutional level”).  Ekspert – opiniodawca w pracach nad kolejnymi edycjami European Standards and Guidelines for Quality Assurance in EHEA.

Od 2008 r. reprezentuje Polskę w Grupie Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej. Na zlecenie Grupy Doradczej koordynowała prace w projekcie „Horizontal Comparison” ram kwalifikacji w latach 2016-2017 oraz brała udział w projekcie „Alignement” Europejskiej Ramy Kwalifikacji i ramy kwalifikacji Hong Kongu.  Była członkiem międzynarodowych grup eksperckich opracowujących raporty referencyjne Chorwacji, Węgier i Słowacji oraz ekspertem w projektach Twinning Macedonia, Erasmus+ NQF-IN i innych.  Aktualnie jest też ekspertem projektu „European Union – Central Asia Education Platform” (CAEP).

Jest kierownikiem ulokowanego w SGH międzynarodowego projektu DASCHE (Development, assessment and validation of social competences in Higher Education) oraz członkiem zespołu projektu TRACK-VET (Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal IVET and CVET) – obydwa prowadzone w ramach programu Erasmus+.

Pełnione funkcje:

 •  Członkini EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej od 2008. 
 • Ekspert Boloński w latach 2006-2013, przewodnicząca Zespołu Ekspertów Bolońskich w latach 2008-2011.
 • Członkini PKA w kadencji 2011-2015.
 • Członkini Komitetu Etyki w Nauce PAN od 2008 r. do dziś.
 • Członkini Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w kadencji 2012-15.
 • Członkini Komitetu przy Prezydium PAN „Polska w Zjednoczonej Europie” w latach 2003–2006.
 • Członek Zarządu Fundacji rektorów Polskich od roku 2002.

W 2009 roku uhonorowana  tytułem „Autorytetu Roku” przez Parlament Studentów RP.

W roku 2016 odznaczona Medalem KEN.

 

Działalność związana z jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym:

·         W latach 1991-1998 – kierownik ORSE SGH i w tym czasie:

 • współautorka pierwszego systemu zapewniania jakości kształcenia w SGH
 • redaktorka pierwszego wydania informatora SGH

W latach 1993-1999: współtwórczyni i członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menadżerskiej „Forum”:
 • współautorka standardów akredytacji SEM „F”
2000-2008: Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych: 
 • współautorka standardów akredytacji FPAKE

·         Członkini PKA w kadencji 2011-2015

·

Wybrane publikacje:


Chmielecka E., Jak uczyć kompetencji społecznych, w: Forum Akademickie 7-8, 2017, s.62-63.


Chmielecka E., Czy potrzebni są nam dyplomowani specjaliści?, w: Forum Akademickie, nr 7-8/2016, s. 59-61.

Chmielecka E., Europejskie Standardy i wskazówki zapewniania jakości a polski model akredytacji, w: Edukacja ekonomistów i menadżerów nr 2 (36) 2015, Oficyna SGH, s. 29–40.

Chmielecka E., Buchowicz I., Social competencies in the European and Polish Qualifications Framework as a tool for designing intercultural environments, w: Internationalizing Higher Education. Critical Collaborations across the Curriculum.

Chmielecka E., Proces Boloński – za i przeciw, w: Nauka Polska, vol. XXIII / 2014, s.11-37.

Chmielecka E., Uczenie się przez całe życie (LLL i LWL) jako inwestycja społeczna, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie (red.
J. Osiński), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 345-369.

Chmielecka E.
, J. Brdulak, S. Doroszewicz, P. Miller, European Standards and Guidelines for Quality Assurance and Teaching Staff, w: Journal of the European Higher Education Area, Raabe Academic Publishers, Issue 4-2013.

Chmielecka E., I. Buchowicz, Edukacja dla zmiany. Wyzwania i szanse, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie (red.
J. Osiński), Oficyna Wydawnicza SGH, 2013, s. 289-310.

Chmielecka E.,
Academic Values and Procedures of Quality Assurance, w: Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education (H. Eggins, red.), Sense Publishers, 2013, s. 43-54.

Chmielecka E., Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, w: Studia Biura Analiz Sejmowych, tom 3(35) 2013, Nauka i szkolnictwo wyższe, s.107-134.

Chmielecka E., Uczenie się przez całe życie w strategii rozwoju uczelni, część I „Forum Akademickie” 2/2013, s. 44-46; część II;  Forum Akademickie nr 3/2013, s. 44-46.

Chmielecka E. (red.), Autonomia Programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego [redakcja i współautorstwo], MNiSzW, 2010.

Chmielecka E. (red.),
Od europejskich do krajowych ram kwalifikacji, MEN, Warszawa, grudzień 2009, [red i współautorstwo], stron 160.

Chmielecka E., Studies on Higher Education. Implementation of Standards and Guidelines for Quality Assurance in > Higher  Education of Central and East-European Countries – Agenda Ahead, Jan  Kohoutek (Editor), UNESCO-CEPES, Bucharest 2009, s.45-64.

Chmielecka E., Struktury kwalifikacji a zapewnianie jakości kształcenia, w: Jakość kształcenia w szkołach wyższych [red. T. Szulc], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007. s. 79-84

Chmielecka E., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w: Jakość kształcenia w szkołach wyższych [red. T. Szulc], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 153-162.

Chmielecka E., Wewnętrzne systemy zapewniana jakości kształcenia w Jakość kształcenia w szkołach wyższych [red.
T. Szulc], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s.199-212

Chmielecka E., Education for a Civil Society, w Proceedings of the conference “Education, Employment, Europe”, Warsaw 2007,  s.102-105.

Chmielecka E., Multiple Employment  as an Additional Source of Revenue : Under What Condition Can it be of Advantage  in Higher Education in Europe, vol.31, 3/2006, s.275-288

Chmielecka E., Nowe standardy kształcenia a Proces Boloński w Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym (red. J. Woźnicki), KRASP, FRP, Warszawa 2006, s. 46 - 55

Chmielecka E., Dwustopniowość i struktura kierunkowa studiów w Polsce. Jak poluźnić ten gorset?, w: Dylematy studiów dwustopniowych, FEP, Łódź, 2006, s. 57-74.

Chmielecka E., Dąbrowski M., Akkriediterung und Evaluation in Polen: Konzepte, Entwicklungen und Trends, w: Akkreditierung im Hochschulraum Europa [eds. S.Schwarz, D. F. Westerheijden, M. Rehburg], UVW UniwersitatsVerlagWebler, Bielefeld, 2005, s.187-214.

Chmielecka E., Dąbrowski M.,  Accreditation and Evaluation in Poland; Concepts, Developments and Trends,  w: Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area (eds. Don Westerheijden & Stefanie Schwarz), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands 2004.

Chmielecka E., Akredytacja studiów wyższych w Europie i w Polsce - kierunki rozwoju, w: Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce (materiały z ogólnopolskiej konferencji pod tym samym tytułem), Warszawa 2003, s.111-127

Chmielecka E., Co nowego w jakości?, w: Forum Akademickie nr 7-8/2003, s.43-46.

Chmielecka E., Problemy związane z tworzeniem standardów akredytacyjnych, w: Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedną z dróg podniesienia jakości nauczania, materiały konferencji, FEP, Łódź 2002, s. 193-210.

Chmielecka E., Komisja Akredytacyjna Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym - słownik tematyczny, [red. M. Wójcicka], Centrum Badań Polityki Naukowej UW, Warszawa, 2001, s.54

Chmielecka E., Co nowego w akredytacji?, w: Podniesienie jakości  studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku usług edukacji wyższej - materiały konferencyjne pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki, FEP, Łódź, 2001, s. 245-256

Chmielecka E., Jakość na świecie, w: Forum Akademickie nr 7-8/2001, s. 35-38

Chmielecka E. , Wójcicka M., The Polish System of Quality Assurance: Results of Top-Down and Bottom-Up Initiatives (research findings), w: Quality Assurance in Higher Education: quality, standards, recognition,  materiały 6th Biennal Conference of International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education, Bangalore, India 19-22 March 2001, s. 181-184 .

Chmielecka E., Changes in Higher Education w The Second Wave of Polish Reforms  (red. Lena Kolarska-Bobińska), Institute of Public Affairs, Warsaw, 2000, s.61-80

Chmielecka E., Czy rankingi uczelni wpływają na jakość edukacji wyższej? w: Jakość kształcenia, WSZiB, Kraków, 2000 s. 17-25.

Chmielecka E., Zapewnianie jakości kształcenia wyższego.  Jakiego systemu potrzebujemy w Polsce?, w: Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP nr 1 (29) 2000, s.99-116.

Chmielecka E., Akredytacja środowiskowa jako czynnik regulujący rynek edukacji menedżerskiej w Polsce, w: Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce, BKKK, Warszawa 1999, s.63-76

Chmielecka E., Założenia wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w Model zarządzania publiczną instytucją akademicką (red. J. Woźnicki), ISP, Warszawa, 1999, s.223-236

Chmielecka E., Standardy oceny jakości studiów wyższych w zakresie zarządzania stosowane w krajowych i zagranicznych instytucjach akredytacyjnych, w: Polskie a europejskie programy kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania. Zasady i procedury porównywalności (red. E. Adamowicz, S. Macioł), Warszawa, 1998, s.105-139.

Chmielecka E., Akredytacja w Polsce: doświadczenia i propozycje, w: Jakość studiów w zakresie ekonomii i zarządzania, FEP, Łódź 1998, s. 47-65.

Chmielecka E., Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia - bariery, obawy, doświadczenia, w: Zapewnianie jakości  kształcenia. Wprowadzenie do samooceny (red. M. Wójcicka), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997, s. 99-112.


Chmielecka E., Ocena  jakości  kształcenia  i  badań  a  samorząd akademicki, w: Badania  nad  edukacja  ekonomiczna  dla  gospodarki  rynkowej w Polsce (J. Beksiak, i inni), Warszawa 1996, s. 210-227.

Chmielecka E., Economics and Management in Poland. Main Directions of Reforms in  Teaching,  w: Forschung und Lehre Ostmitteleuropas im Umbruch. Sozialwissenschaften     in     der    Transformation, Verlag Herder-Institut, Marburg 1996 , s.89-104.

Chmielecka E., Quality Assessment in Higher Schools of Economics in Poland, w: Quality  Review  on Higher  Education, (Tempus  Complementary Measures Grant), Warsaw 1995, s.201-216.

Chmielecka E., Ocena jakości kształcenia w uczelniach ekonomicznych w Polsce w   Jakość  w  szkolnictwie  wyższym,  (red.  E. Wnuk-Lipińska  i M. Wójcicka), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1995, s.77-100.

   

mgr Andrzej Żurawski

Asystent w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister ekonomii (Szkoła Główna Handlowa, 2014), uczestnik studiów doktoranckich w SGH. Od 2014 pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie na stanowisku eksperta ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, gdzie zajmuje się głównie kwestią sektorowych ram kwalifikacji. W charakterze eksperta uczestniczył m.in. w projekcie wdrażania ram kwalifikacji w Republice Macedonii oraz w projekcie porównywania kwalifikacji w wybranych krajach europejskich dla EQF Advisory Group Komisji Europejskiej. W latach 2016-2017 współpracownik Fundacji Rektorów Polskich. Interesuje się ekonomią edukacji, ekonomią instytucjonalną, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz polityką edukacyjną.


Wybrane publikacje:

Chłoń-Domińczak A., Żurawski A. (2017), Measuring skills mismatches revisited – introducing sectoral approach, IBS Working Paper 03/2017.

Szymczak A., Trawińska-Konador K., Żurawski A. (2018), Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji w Polsce, Instytut Badań Edukacyjnych (w druku).

Trawińska-Konador K., Żurawski A., Kraśniewski A. (2017), Doświadczenia międzynarodowe, w: Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Poziom 5 - brakujące ogniwo. Podsumowanie, Fundacja Rektorów Polskich.

Szymczak A., Trochymiak M., Żurawski A. (2015), Sektorowe ramy kwalifikacji w Polsce. Analiza założeń i wytyczne do tworzenia, Instytut Badań Edukacyjnych.

Regulski A., Zawistowski J., Żurawski A. (2011), Kontrakty terytorialne jako instrument polityki rozwoju. Optymalizacja kontraktów terytorialnych w kontekście wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Instytut Badań Strukturalnych.

Sobiech I., Żurawski A. (2011), Mobilna Europa, w: Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ISBN: 978-83-61638-25-4 .


 mgr Wojciech Stęchły

Asystent w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent kierunków finanse i rachunkowość oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH. Zainteresowania badawcze: zapewnianie jakości kwalifikacji, metody walidacji, system kształcenia zawodowego, polityka uczenia się przez całe życie, skills formation, różnorodności kapitalizmu. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku).

Koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych “Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET” (TRACKVET), “Development, assessment and validation of social competences in higher education” (DASCHE), Refernet Polska, „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Wybrane publikacje:

Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z: K. Królik, S. Sławiński; (2017), Warszawa, IBE.

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji, z: G. Ziewiec-Skokowska, E. Danowska-Florczyk, S. Sławiński, A. Marszałek; (2017) Warszawa, IBE.

Implementing ECVET principles in Polish formal VET by introducing learning outcomes based curriculum and assessment, z: Dębowski H. (2016) Warszawa, Warsaw Forum of Economic Sociology.

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Przewodnik, z: G. Ziewiec (ed.), T. Saryusz-Wolski, E.Danowska-Florczyk; (2016) Warszawa, IBE.

Levelling Qualifications in Poland, z: E. Chmielecka, A. Chłoń-Domińczak, w: Resultados de Aprendizagem: reflexões e desafios (abordagens nacionais e internacionais) (2015) Lisboa, Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.

System ECVET. Podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące organizowania mobilności edukacyjnych, z: Dębowski H., Bartosiak P., Maciejewska E., (2014), Warszawa, FRSE.

Referencing Report. Referencing the Polish Qualifications Framework for lifelong learning to the European Qualifications Framework, z: Sławiński, S., Dębowski, H. (Eds.), Chłoń-Domińczak, A., Kraśniewski, A., Pierwieniecka R., Ziewiec-Skokowska G., Dybaś M. et. al. (2013) Warszawa: IBE.

Modernizacja system kształcenia zawodowego w świetle polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, z: Tomaszuk, A., Ziewiec, G., w: A. Chłoń-Domińczak (red.), Raport o Stanie Edukacji 2012, (2013), Warszawa, IBE.

Kształcenie zawodowe w Polsce
, w: A. Wojciuk, M. Fedorowicz (red.), Raport o Stanie Edukacji 2011, (2013), Warszawa, IBE.

VET to support recovery from the crisis
, z: H. Dębowski, G. Ziewiec, RefeNet - Country Report, CEDEFOP (2011).
  mgr Katarzyna Trawińska-Konador

  Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach międzynarodowych programów naukowych, część studiów odbyła na Uniwersytecie w Leuven w Belgii, na Freie Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwentka Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

  Od 2017 r. pracownik naukowy i nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zespołu Pełnomocnika Rektora SGH ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.


  Od 2009 roku pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2010 roku lider obszaru badawczego w projekcie KRK realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych; współautorka koncepcji badawczych, narzędzi jakościowych i ilościowych w badaniach związanych m.in. z tematyką zarządzania kwalifikacjami branżowymi. W latach 2012-2015 zatrudniona na stanowisku Zastępcy Lidera Projektu KRK. Odpowiedzialna za koordynację merytoryczną obszarów w projekcie związanych z zapewnianiem jakości kwalifikacji, walidacji, opisu kwalifikacji, sektorowych ram kwalifikacji oraz monitoringu. Współautorka części publikacji końcowych prezentujących rozwiązania wypracowane w projekcie KRK. Od 2017 roku na stanowisku Sekretarza Rady Naukowej IBE.


  W latach 2013-2015 zatrudniona w dwóch projektach realizowanych przez Fundację Rektorów Polskich dot. rozwijania kwalifikacji poziomu 5 PRK oraz koncepcji rozwijania kierunków kształcenia dla tych kwalifikacji we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, tzw. „short cycle” (współautorka dwóch publikacji prezentujących wyniki). Od roku 2015 zatrudniona także w projektach realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych, dotyczących rozwijania systemu edukacji w Macedonii. Od 2017 r. na stanowisku senior expert w projekcie Central Asia Education Platform (CAEP). Na co dzień współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi (FRSE, OECD, CEDEFOP) w obszarze edukacji i rynku pracy.


  W maju 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej - EQF Advisory Group (EQF AG).


  mgr Katarzyna Matuszczak

  Asystent i doktorantka w Zakładzie Polityki Edukacyjnej i Naukowej Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH; studiowała również filozofię i biologię na Uniwersytecie Warszawskim.

  Od 2005 r. zajmuje się zawodowo ewaluacją w sektorze publicznym. Od 2012 r. związana z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. W  latach 2012-2015 prowadziła w IBE badania monitorujące wykorzystanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej, a od 2016 r. zaangażowana jest w badania monitorujące wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Od wielu lat uczestniczy w monitorowaniu i ocenie przedsięwzięć Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

  Członek zespołów w projektach badawczych ERASMUS+ w IGS SGH: “Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET” (TRACK-VET), “Development, assessment and validation of social competences in higher education” (DASCHE). Kierownik kursu "Studium Pedagogiczne" na SGH.

  Wybrane publikacje:

  Chmielecka E., Kraśniewski A., Matuszczak K., 2017, Studenci a programy 5. Poziomu, [w:] Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Podsumowanie,  Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-631-5.

  Chmielecka E., Matuszczak K. (red.), 2015, Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia. Tom 2, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-485-4.

  Matuszczak K., Fila J., Rybińska A., Wasilewska O., Zielonka P., 2015,Raport z ewaluacji bieżącej projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy szkół i przedszkoli. Raport tematyczny z badania IBE, na zlecenie MEN, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

  Matuszczak K., Wasilewska O. , 2014, Wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy szkoły, s. 221-260;  [w:]  red. Dolata R., Sitek M., Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, ISBN- 978-83-65115-55-3.

  Matuszczak K., Zielonka P., Babiak I., 2014, Raport z ewaluacji projektu EWD. Raport tematyczny z badania IBE, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

  Kędracka E., Matuszczak K., Stożek E., Rappe A., 2013, Badanie na temat wykorzystania edukacyjnej wartości dodanej (EWD) przez szkoły ponadgimnazjalne. Raport tematyczny z badania IBE, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.