Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia w SGH : Zespół pełnomocnika
Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia w SGH
 

 Zespół pełnomocnika

 

dr hab. Ewa Chmielecka, prof. em. SGH 

Pełnomocnik Rektora SGH ds. Uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w latach 23.10.2019-31.08.2020 oraz  25.04.2017-30.09.2018.

W latach 2013-2018 była kierownikiem Zakładu Polityki Edukacyjnej i Naukowej w IGS KES. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce edukacyjnej i filozofii nauki. Jest autorką ok. 150 publikacji: książek i artykułów poświęconych tym zagadnieniom.

Jest ekspertem krajowym i międzynarodowym w obszarze polityki edukacyjnej. W szczególności zajmuje się problematyką zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, systemami i organizacją edukacji wyższej, w tym ramami kwalifikacji i uczeniem się przez całe życie. Jest uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych związanych z tą tematyką. W latach 2006 – 2010 kierowała zespołem roboczym ds. ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego powołanym przez MNiSzW; zaś w latach 2010-2017 pracowała w zespole Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych uczestnicząc m.in. w przygotowaniu polskiego Raportu Referencyjnego i Raportu Samopotwierdzenia dla szkolnictwa wyższego. Jest współautorem deskryptorów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz deskryptorów obszarowych dla nauk społecznych i humanistycznych.  W latach 2011-2014 była kierownikiem zespołu polskiego projektu IBAR (“Identifying barriers in  promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance At institutional level”).  Ekspert – opiniodawca w pracach nad kolejnymi edycjami European Standards and Guidelines for Quality Assurance in EHEA.

W latach 2008 - 2017 reprezentowała Polskę w Grupie Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) przy Komisji Europejskiej. Na zlecenie Grupy Doradczej koordynowała prace w projekcie „Horizontal Comparison” oraz brała udział w projekcie „Alignement” ERK i ramy kwalifikacji Hong Kongu.  Była członkiem międzynarodowych grup eksperckich opracowujących raporty referencyjne Chorwacji, Węgier i Słowacji oraz ekspertem w projektach Twinning Macedonia, Erasmus+ NQF-IN i „European Union – Central Asia Education Platform” (CAEP) oraz innych.

Jest kierownikiem ulokowanego w IGS SGH międzynarodowego projektu DASCHE (Development, assessment and validation of social competences in Higher Education) oraz członkiem zespołu projektu TRACK-VET (Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal IVET and CVET) – obydwa prowadzone w ramach programu Erasmus+.

Pełnione funkcje:

 • Członkini EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej w latach  2008-2017. 
 • Ekspert Boloński w latach 2006-2013, przewodnicząca Zespołu Ekspertów Bolońskich w latach 2008-2011.
 • Członkini PKA w kadencji 2011-2015.
 • Członkini Komitetu Etyki w Nauce PAN w latach 2008-2018.
 • Członkini Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w latach 2012-15.
 • Członkini Komitetu przy Prezydium PAN „Polska w Zjednoczonej Europie” w latach 2003–2006.
 • Członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich od roku 2002.

Nagrody i wyróżnienia:

 • W 2009 roku uhonorowana przez Parlament Studentów RP tytułem „Autorytetu Roku”.
 • W roku 2016 odznaczona Medalem KEN. 

Działalność związana z jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym:

W latach 1991-1998 – kierownik ORSE SGH i w tym czasie:

 • współautorka pierwszego systemu zapewniania jakości kształcenia w SGH,
 • redaktorka pierwszego wydania informatora SGH.

W latach 1993-1999: współtwórczyni i członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menadżerskiej „Forum”:

 • współautorka standardów akredytacji SEM „F”.

2000-2008: Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych: 

 • współautorka standardów akredytacji FPAKE.


Wybrane publikacje (od 2010 r.):

Chmielecka E., 2019, Odpowiedzialność uczelni – kilka uwag, w: Odpowiedzialność, zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu (red. Woźnicki J.), PWN, s. 62-68.

Chmielecka E., 2019, System ECTS w polskim szkolnictwie wyższym, w: Ramy kwalifikacji, ECTS, ECVET dla uczenia się przez całe życie, MEN, Warszawa, s. 83-100.

Chmielecka E., 2019, Proces Boloński – to już 20 lat, Forum Akademickie 9/2019.

Chmielecka E., 2019, Edukacja dla przyszłości – jak ocenić jej jakość?, w: Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia [red. Chmielecka E., Kraśniewska N.] , Fundacja Rektorów Polskich, s. 9-23.

Chmielecka E., 2017, Jak uczyć kompetencji społecznych?, w: Forum Akademickie 7-8, s. 62-63.

Chmielecka E., 2015, Europejskie Standardy i wskazówki zapewniania jakości a polski model akredytacji, w: Edukacja ekonomistów i menadżerów nr 2 (36) 2015, Oficyna SGH, s. 29–40.

Chmielecka E., Buchowicz I., Social competencies in the European and Polish Qualifications Framework as a tool for designing intercultural environments, w: Internationalizing Higher Education. Critical Collaborations across the Curriculum.

Chmielecka E., 2014, Uczenie się przez całe życie (LLL i LWL) jako inwestycja społeczna, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie (red. 
J. Osiński), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 345-369.

Chmielecka E., J. Brdulak, S. Doroszewicz, P. Miller, 2013, European Standards and Guidelines for Quality Assurance and Teaching Staff, w: Journal of the European Higher Education Area, Raabe Academic Publishers, Issue 4-2013.

Chmielecka E., 2013, Academic Values and Procedures of Quality Assurance, w: Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education (H. Eggins, red.), Sense Publishers, s. 43-54.

Chmielecka E., 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, w: Studia Biura Analiz Sejmowych, tom 3(35) 2013, Nauka i szkolnictwo wyższe, s.107-134.

Chmielecka E. (red.), 2010, Autonomia Programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego [redakcja i współautorstwo], MNiSzW.​


mgr Andrzej Żurawski

Asystent w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister ekonomii (Szkoła Główna Handlowa, 2014), uczestnik studiów doktoranckich w SGH. Od 2014 pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie na stanowisku eksperta ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, gdzie zajmuje się głównie kwestią sektorowych ram kwalifikacji. W charakterze eksperta uczestniczył m.in. w projekcie wdrażania ram kwalifikacji w Republice Macedonii oraz w projekcie porównywania kwalifikacji w wybranych krajach europejskich dla EQF Advisory Group Komisji Europejskiej. W latach 2016-2017 współpracownik Fundacji Rektorów Polskich. Interesuje się ekonomią edukacji, ekonomią instytucjonalną, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz polityką edukacyjną.

Wybrane publikacje:

Chłoń-Domińczak A., Żurawski A. (2017), Measuring skills mismatches revisited – introducing sectoral approach, IBS Working Paper 03/2017.

Szymczak A., Trawińska-Konador K., Żurawski A. (2018), Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji w Polsce, Instytut Badań Edukacyjnych (w druku).

Trawińska-Konador K., Żurawski A., Kraśniewski A. (2017), Doświadczenia międzynarodowe, w: Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Poziom 5 - brakujące ogniwo. Podsumowanie, Fundacja Rektorów Polskich.

Szymczak A., Trochymiak M., Żurawski A. (2015), Sektorowe ramy kwalifikacji w Polsce. Analiza założeń i wytyczne do tworzenia, Instytut Badań Edukacyjnych.

Regulski A., Zawistowski J., Żurawski A. (2011), Kontrakty terytorialne jako instrument polityki rozwoju. Optymalizacja kontraktów terytorialnych w kontekście wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Instytut Badań Strukturalnych.

Sobiech I., Żurawski A. (2011), Mobilna Europa, w: Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ISBN: 978-83-61638-25-4 .


 mgr Wojciech Stęchły

Asystent w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, członek zespołu Pełnomocnika rektora ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent kierunków finanse i rachunkowość oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH. Zainteresowania badawcze: zapewnianie jakości kwalifikacji, metody walidacji, system kształcenia zawodowego, polityka uczenia się przez całe życie, skills formation, różnorodności kapitalizmu. Współautor publikacji poświęconych formułowaniu efektów uczenia się, opisowi kwalifikacji, kształceniu w Polsce, ramom kwalifikacji i przypisywaniu poziomów do kwalifikacji. Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Ekspert w zakresie ram kwalifikacji, efektów uczenia się, projektowania kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (od 2011 roku).

Koordynator krajowy projektu ConstructyVET (IBE). Członek zespołów projektowych “Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET” (TRACKVET), “Development, assessment and validation of social competences in higher education” (DASCHE), Refernet Polska, „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Wybrane publikacje:

Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z: K. Królik, S. Sławiński; (2017), Warszawa, IBE.

Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji, z: G. Ziewiec-Skokowska, E. Danowska-Florczyk, S. Sławiński, A. Marszałek; (2017) Warszawa, IBE.

Implementing ECVET principles in Polish formal VET by introducing learning outcomes based curriculum and assessment, z: Dębowski H. (2016) Warszawa, Warsaw Forum of Economic Sociology.

Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Przewodnik, z: G. Ziewiec (ed.), T. Saryusz-Wolski, E.Danowska-Florczyk; (2016) Warszawa, IBE.

Levelling Qualifications in Poland, z: E. Chmielecka, A. Chłoń-Domińczak, w: Resultados de Aprendizagem: reflexões e desafios (abordagens nacionais e internacionais) (2015) Lisboa, Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.

System ECVET. Podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące organizowania mobilności edukacyjnych, z: Dębowski H., Bartosiak P., Maciejewska E., (2014), Warszawa, FRSE.

Referencing Report. Referencing the Polish Qualifications Framework for lifelong learning to the European Qualifications Framework, z: Sławiński, S., Dębowski, H. (Eds.), Chłoń-Domińczak, A., Kraśniewski, A., Pierwieniecka R., Ziewiec-Skokowska G., Dybaś M. et. al. (2013) Warszawa: IBE.

Modernizacja system kształcenia zawodowego w świetle polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, z: Tomaszuk, A., Ziewiec, G., w: A. Chłoń-Domińczak (red.), Raport o Stanie Edukacji 2012, (2013), Warszawa, IBE.

Kształcenie zawodowe w Polsce, w: A. Wojciuk, M. Fedorowicz (red.), Raport o Stanie Edukacji 2011, (2013), Warszawa, IBE.

VET to support recovery from the crisis, z: H. Dębowski, G. Ziewiec, RefeNet - Country Report, CEDEFOP (2011).
  mgr Katarzyna Trawińska-Konador

  Absolwentka germanistyki i niderlandystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach międzynarodowych programów naukowych, część studiów odbyła na Uniwersytecie w Leuven w Belgii, na Freie Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwentka Podyplomowego Studium Europejskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Kursu kwalifikacyjnego dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

  Od 2017 r. pracownik naukowy i nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zespołu Pełnomocnika Rektora SGH ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

  Od 2009 roku pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2010 roku lider obszaru badawczego w projekcie KRK realizowanym w Instytucie Badań Edukacyjnych; współautorka koncepcji badawczych, narzędzi jakościowych i ilościowych w badaniach związanych m.in. z tematyką zarządzania kwalifikacjami branżowymi. W latach 2012-2015 zatrudniona na stanowisku Zastępcy Lidera Projektu KRK. Odpowiedzialna za koordynację merytoryczną obszarów w projekcie związanych z zapewnianiem jakości kwalifikacji, walidacji, opisu kwalifikacji, sektorowych ram kwalifikacji oraz monitoringu. Współautorka części publikacji końcowych prezentujących rozwiązania wypracowane w projekcie KRK. Od 2017 roku na stanowisku Sekretarza Rady Naukowej IBE.

  W latach 2013-2015 zatrudniona w dwóch projektach realizowanych przez Fundację Rektorów Polskich dot. rozwijania kwalifikacji poziomu 5 PRK oraz koncepcji rozwijania kierunków kształcenia dla tych kwalifikacji we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, tzw. „short cycle” (współautorka dwóch publikacji prezentujących wyniki). Od roku 2015 zatrudniona także w projektach realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych, dotyczących rozwijania systemu edukacji w Macedonii. Od 2017 r. na stanowisku senior expert w projekcie Central Asia Education Platform (CAEP). Na co dzień współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi (FRSE, OECD, CEDEFOP) w obszarze edukacji i rynku pracy.

  W maju 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji przy Komisji Europejskiej - EQF Advisory Group (EQF AG).


  mgr Katarzyna Matuszczak

  Asystentka w Zakładzie Polityki Edukacyjnej i Naukowej IGS SGH. Magister na kierunku stosunki międzynarodowe w SGH; studiowała również filozofię i biologię (MISMaP) na Uniwersytecie Warszawskim. 

  Obecnie uczestniczy w IGS w międzynarodowych badaniach dotyczących kształtowania kompetencji społecznych w szkolnictwie wyższym (projekt Erasmus+ DASCHE, 2017-2020) oraz kompetencji tranzytywnych w szkolnictwie zawodowym (projekt Erasmus+ TRACK-VET, 2017-2020).

  Od 2005 r. zajmuje się zawodowo ewaluacją w sektorze publicznym. Od 2012 r. związana z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie prowadziła m.in. badania i analizy monitorujące wykorzystanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (2012-2015), monitorujące wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (2016-2017) oraz monitorujące zmiany w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (sieć CEDEFOP ReferNet, od 2019 r.). 

  Od wielu lat uczestniczy również w monitorowaniu i ocenie przedsięwzięć Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

  Od 2018 r. członek zespołu Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w SGH, kierownik I i II edycji kursu "Studium Pedagogiczne" na SGH. 

  Wybrane publikacje:

  Chmielecka E., Kraśniewski A., Matuszczak K., 2017, Studenci a programy 5. Poziomu, [w:] Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Podsumowanie,  Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-631-5.

  Chmielecka E., Matuszczak K. (red.), 2015, Poziom 5 Polskich Ram Kwalifikacji – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia. Tom 2, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, ISBN 978-83-7814-485-4.